Vejledninger

Vi har samlet en oversigt over aktuelle vejledninger.

Vejledning om blødgøring af drikkevand

Denne vejledning er blevet til på baggrund af Klimaplanen for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi, hvor der i målet om en energi- og klimaneutral vandsektor indgår et initiativ om
blødgøring af drikkevand.
Vejledningen er udarbejdet med henblik på at belyse essentielle spørgsmål vandforsyninger bør overveje ved beslutning om at blødgøre og ved valg af metode.

Læs vejledningen her

Guide om vandsamarbejder herunder BNBO

Formålet med guiden er at give gode råd til, hvordan vandsamarbejder etableres, og hvilke aktiviteter der med fordel kan løses i fællesskab i et vandsamarbejde, herunder beskyttelse i BNBO.

Guiden henvender sig primært til vandforsyninger, vandråd og kommuner
og omfatter jura, etablering, drift og finansiering af aktiviteter med
særlig vægt på BNBO. Guiden er en del af det materiale, der stilles til
rådighed for kommuner og vandforsyninger i medfør af den politiske
aftale.

Læs Guiden her

Håndtering af overskridelser af de mikrobiologiske drikkevandsparametre – Kogevejledningen

Formålet med ”Kogevejledningen” er at sikre en ensartet vejledning af landets kommuner, hvis drikkevandets mikrobiologiske parametre overskrides, samt hvornår vandet betegnes som sundhedsfarligt.

Læs Kogevejledningen her

Kvalitetssikring på almene vandforsyninger

Formålet med vejledningen er at skabe større klarhed over, hvordan reglerne om kvalitetssikring på almene vandforsyningsanlæg skal fortolkes.

Læs Vejledning og kvalitetssikring på almene vandforsyninger her

25 meters beskyttelseszone omkring indvindingsboringer

Vejledningen henvender sig til alle, der bliver berørt af beskyttelseszoner på 25 meter omkring en boring, der indvinder grundvand til almene vandforsyningsanlæg.

Lovens formål er at beskytte drikkevandet, og derfor gælder beskyttelseszonen udelukkende for indvindingsboringerne – og ikke andre anlæg til den pågældende vandforsyning.

Vejledningen beskriver de juridiske og tekniske forhold i forhold til at etablere den cirkelformede beskyttelseszone med en radius på 25 meter. Ligeså beskriver vejledningen konsekvenserne ved en eventuel sløjfning af indvindingsboringer samt den økonomiske godtgørelse, som vandværket skal udbetale til grundejerne.

Læs Vejledning om 25 meters beskyttelseszone omkring indvindingsboringer her

Fastsættelse af takster for vand

Vejledningen gælder for almene vandforsyninger, det vil sige vandforsyningsanlæg, som forsyner eller har til formål at forsyne mindst 10 ejendomme. Vandværket har pligt til at sikre vandforsyning til samtlige ejendomme inden for anlæggets naturlige forsyningsområde. Forsyningen sker på de vilkår, der er fastsat i vandværkets godkendte regulativ og mod betaling af godkendte takster.

Prisen for vand skal fastsættes i overensstemmelse med vandforsyningslovens ”hvile-i-sig-selv” princip, sådan at vandværkets indtægter over en årrække ikke overstiger dets udgifter.

Læs Vejledning om fastsættelse af takster for vand her

Årsregnskaber for mindre vandværker, der aflægger årsregnskab efter årsregnskabsloven

Det kan være en udfordring at udarbejde et regnskab, som er overskueligt og informativt for forbrugere, bestyrelsesmedlemmer og kommunalbestyrelser.

Derfor har Erhvervsstyrelsen udarbejdet en vejledning om regnskaber for mindre vandværker (læs: udpumpning under 200.000 kubikmeter om året), der er omfattet af årsregnskabsloven.

Du kan hente vejledning og skabeloner på Danske Vandværkers hjemmeside.

Læs vejledning m.v. her

Om jordflytning

Odsherred Kommune har udarbejdet særlige regler om flytning af forurenet jord, det såkaldte jordflytningsregulativ.

Læs det kommunale regulativ her

I 2001 udgav de daværende amter på Sjælland en vejledning i håndtering af forurenet jord.

Læs Vejledning i håndtering af forurenet jord – Region Sjælland

Vejledning om vurdering af indsatser rettet mod erhvervsmæssig brug af pesticider i boringsnære beskyttelsesområder (BNBO).

Vejledningen beskriver blandt andet en række parametre, som Miljøstyrelsen vurderer er relevante at lade indgå i en konkret risikovurdering og stillingtagen til behov for yderligere indsats. Vejledningen beskriver desuden, hvordan indsatsen kan gennemføres i praksis, fx gennem frivillige aftaler eller ved brug af påbud, samt sammenhæng mellem indsats i BNBO og øvrig indsats for beskyttelse af drikkevandsressourcen.

Læs vejledningen m.v. her

Siden er senest redigeret den 26. marts 2023.