Bekendtgørelser

Om vandforsyningsplanlægning

Bekendtgørelse om vandforsyningsplanlægning fortæller, hvordan kommunalbestyrelsen i samarbejde med de almene vandforsyningsanlæg i kommunen, Sundhedsstyrelsen og eventuelt andre interesserede myndigheder og institutioner skal udarbejde et forslag til en vandforsyningsplan.

Læs Bekendtgørelse om vandforsyningsplanlægning her

Læs Odsherred kommunes orientering om arbejdet med en ny vandforsyningsplan 2022-2032

Om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg – Drikkevandsbekendtgørelsen

Drikkevandsbekendtgørelsen er en meget vigtig bekendtgørelse, der fastsætter kvaliteten af det vand, der må leveres til forbrugeren samt kommunens tilsynsforpligtigelse.

Læs Drikkevandsbekendtgørelsen nr. 1070 af 28. oktober 2019

Læs også Miljøstyrelsens side om nye regler om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg:

Nye regler om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg

Om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land

Bekendtgørelsen om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land skal bruges, når der etableres nye boringer til indvinding af grundvand, pejling, monitering og grundvandssænkning, boringer med miljø- og geotekniske formål, boringer til vertikale jordvarmeanlæg, boringer til ledning af vand til undergrunden, råstofboringer og andre boringer, der ikke er omfattet af lov om anvendelse af Danmarks undergrund.

Læs Bekendtgørelse om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land her

Om individuel afregning efter målt vandforbrug

Bekendtgørelsen om individuel afregning efter målt vandforbrug beskriver reglerne for individuel afregning efter målt forbrug.

Læs Bekendtgørelse om individuel afregning efter målt vandforbrug her

Om kvalitetssikring på almene vandforsyningsanlæg

Bekendtgørelsen om kvalitetssikring på almene vandforsyningsanlæg beskriver hvad og hvem, der er omfattet af reglerne om kvalitetssikring, herunder bl.a.:

  • Bestyrelsen i et vandværk skal sørge for, at den driftsansvarlige gennemfører et kursus om almindelig vandforsyningsdrift og elementær vandværkshygiejne. Det gælder uanset, hvor stort vandværket er. Definitionen af ”driftsansvarlig” kan dække over – men er ikke begrænset til – en fastansat person med driftsansvar for et eller flere vandværker, et entreprenørfirma eller VVS-firma, der tilser vandværket eller et bestyrelsesmedlem, der varetager driftsopgaver.
  • Vandværker, der leverer 17.000 m3 vand eller mere pr. år, skal indføre et ledelsessystem til kvalitetssikring.

Læs Bekendtgørelse om kvalitetssikring på almene vandforsyningsanlæg her

Om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med forurenet jord

I forlængelse af Jordforureningsloven er der udarbejdet en bekendtgørelse om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med forurenet jord.

Læs Bekendtgørelse nr. 1452 af 7. december 2015 om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord

Om registrering af ledningsejere og udlevering af ledningsoplysninger – i høring

Bekendtgørelse om registrering af ledningsejere og udlevering af standardiserede ledningsoplysninger gennem Ledningsejerregistret (LER) er i høring frem til 17. juni 2019.

Bekendtgørelsen udmønter blandt andet den ændring af LER-loven, som trådte i kraft den 1. januar 2018, og som giver mulighed for videreudvikling af LER.

LER skal fremadrettet være en digital platform for digital udveksling af standardiserede ledningsoplysninger, der skal gøre det lettere at koordinere gravearbejder og dermed reducere antallet af graveskader på forsyningsledninger.

Bekendtgørelsen skal samtidig udmønte en ændring af LER-loven, der forventes vedtaget i efteråret 2019.

Målet er, at den nye digitale platform for LER bliver sat i drift primo 2020, og at bekendtgørelsen sættes i kraft samtidig.

Bekendtgørelsen indeholder både en række nye regler og tilføjelser til allerede gældende bestemmelser:

  • Krav til de ledningsoplysninger, der skal udleveres gennem LER. Ledningsejere skal bl.a. udlevere flere oplysninger for nye ledninger, end der er krav om for eksisterende ledninger.
  • Krav til ledningsejernes systemer, når de udleverer lednings-oplysninger fra “system-til-system” via sammenstillingsfunktionen. Reglerne er indsat for at sikre, at ledningsejernes systemer og LER’s webservices kan kommunikere sammen.
  • Ledningsejere har en frist på 3 ½ år fra systemet sættes i drift, til der skal udleveres ledningsoplysninger gennem LER. På den måde får ledningsejerne mulighed for at forberede deres egne systemer til at udlevere oplysninger gennem LER. I efteråret 2019 vil LER-loven blive ændret for at sikre hjemmelsgrundlaget for udlevering af ledningsoplysninger allerede fra det tidspunkt, hvor systemet sættes i drift.
  • Regler om indmelding af graveskader, så LER kan føre statistik over antallet af graveskader, herunder sikre hensigtsmæssig anvendelse af LER og afdække behovet for udfærdigelse af vejledninger, afholdelse af kurser m.v.
  • Regler om behandling af brugernes oplysninger, så oplysningerne kun anvendes og opbevares i overensstemmelse med GDPR.

Læs udkast til Bekendtgørelse om registrering af ledningsejere og udlevering af standardiserede ledningsoplysninger (LER) her