Planer

Staten, Odsherred Kommune og Beredskabet har udarbejdet en række planer, som har større eller mindre betydning for vandværkernes ansvar for at forsyne borgere og erhvervsliv med rent drikkevand.

Vandforsyningsplan til brand og redning 2023 –

Ny plan for vandforsyning til brandslukning i bl.a. Odsherred kommune er under udarbejdelse af Vestsjællands Brandvæsen. Jan Bruun, områdeleder i Vestsjællands Brandvæsen har bl.a. deltaget på VIO repræsentantskabsmødet i 2021 for at orientere om dette.

Formændene i Kalundborg og Holbæk vandråd samt formanden for VIO har haft møde med Jan Bruun i juni 2022 om arbejdet samt krav til drift og vedligeholdelse af brandstandere fra 2023, når brandvæsenet overtager ansvaret for udvalgte brandstandere.

I september 2022 deltog formand og næstformand på møde med kommunens grundvandsteam og Jan Bruun fra brandvæsenet for at drøfte udkast til planen, herunder vandværkernes bekymring for brandstanderne og den manglende vedligeholdelse og drift. Borgmesteren og den tekniske direktør for kommunen havde sørget for at mødet blev afholdt, som opfølgning på et møde som VIOs formand afholdt med dem for at sætte fokus på risikoen for en drikkevandsforurening som følge af in-aktive brandstandere på vandværkernes ledningsnet.

På mødet i Teknisk Forum den 7. februar 2023 præsenterede brandvæsenet hvordan den tekniske drift og vedligeholdelse blev gennemført, herunder også varsling og afmåling af vand. Listen over udvalgte brandstandere er blevet verificeret af vandværkerne og afleveret til brandvæsenet den 1. marts 2023.

Udkast til vandforsyningsplanen er ikke behandlet politisk endnu.

Kommunen har estimeret at der er 500 brandstandere, og heraf kan ca. 20 brandstandere leverer den mængde vand i den hastighed som brandvæsenet kræver. Brandvæsenet overtager ansvar for drift og vedligeholdelse af disse brandstandere den 1.7.2023.

Nu sætter bestyrelsen i VIO fokus på at få aftaledækket drift og vedligeholdelse af ca. 450 in-aktive brandstandere med kommunen indtil de alle er nedlagte. VIOs tilgang er at kommunen orienteres når vandværkernes foretager ledningsudskiftning, og så kan kommunen vælge om standerne skal nedlægges ellers efterlades standerne på et dødt ledningsnet. Af regulativet fremgår at brandstanderne er kommunens ansvar og økonomi.

Vandforsyningsplan 2011-2021

I henhold til Vandforsyningslovens §14 skal kommunen udarbejde planer for, hvordan vandforsyningen skal tilrettelægges, herunder hvilke anlæg forsyningen skal bygge på, og hvilke forsyningsområder de enkelte anlæg skal have.

Vandforsyningsplanens hovedformål er at fastlægge, hvordan Odsherred Kommunes borgere og erhvervsliv sikres drikkevand af en tilfredsstillende kvalitet og mængde.

Læs Vandforsyningsplan 2011-2021 her

Vandforsyningsplan 2024-2034

Grundvandsteamet i Odsherred Kommune inviterede den 30.8.2023 vandværkerne til et møde om det forestående arbejdet med en ny vandforsyningsplan. Rambøll konsulenter gennemførte tekniske tilsyn på vandværkerne i 2023. Grundvandsteamet udarbejder planen i 2024, og forventer at kommunalbestyrelsen skal behandle den inden årsskiftet i 2024/2025. VIO bestyrelsen har holdt møde med grundvandsteamet i efteråret 2023 om det foreslående arbejde, herunder inddragelse af vandværker og VIO bestyrelsen.

Siden er senest redigeret den 7. april 2024.

Vandhandleplan 2015

Vandhandleplan 2015 indeholder beskrivelsen af Odsherred Kommunes planer for realiseringen af den statslige vandplans indsatsprogram.

Vandplanerne er første skridt i realisering af integreret vandplanlægning i Danmark. Vandplanerne skal sikre at vandet i Danmarks søer, fjorde og åer og grundvand lever op til mål om god økologisk og god kemisk tilstand. Det er kravet i EU’s vandrammedirektiv og den danske Miljømålslov – ”Lov om miljømål for vandforekomster og internationale naturbeskyttelsesområder”.

I princippet skal miljømålet ”god tilstand” være opnået i vandløb, søer, kystvande og grundvandsforekomster inden udgangen af 2015. Vandplanen skal også sikre, at vådområdernes nuværende tilstand ikke forringes.

Læs Vandhandleplan 2015 her

Redegørelse for grundvandskortlægning i Odsherred

Redegørelse for GKO Odsherred er udarbejdet af Naturstyrelsen i 2015, og den danner grundlaget for Odsherred Kommunes indsatsplan til beskyttelse af grundvand til drikkevand.

Det overordnede formål med grundvandskortlægningen og indsatsplanlægningen er, at den nuværende og fremtidige drikkevandsressource beskyttes, således at forsyningen med drikkevand fortsat kan baseres på simpel behandling af grundvandet.

Læs Redegørelse for GKO Odsherred her

Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse

Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse er udarbejdet af Odsherred kommune i 2016/17 med deltagelse af Grundvandsrådet. Den skal sikre en beskyttelse af grundvandet i et afgrænset område med henblik på fremtidig anvendelse af grundvandet til drikkevand. Planen angiver hvilke handlinger der skal udføres, hvem der er ansvarlige for at udføre disse handlinger, og hvornår de skal udføres.

Formålet med planen er at sikre, at de aktive kildepladser og vandværker kan levere godt drikkevand til forbrugere og erhvervsliv. Det er målet, at godt drikkevand også på sigt skal kunne pumpes ud til forbrugere uden brug af avanceret vandbehandling på vandværkerne.

Læs Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse her

Grundvandsredegørelse 2018

Grundvandsredegørelse 2018 er en del af kommuneplanen, og den behandler byudviklingen i Odsherred Kommune i forhold til de potentielle problemstillinger, der kan være i forbindelse med beskyttelse af grundvandet.

Formålet med redegørelsen er, at Odsherred Kommune kan planlægge byudvikling fremover i forhold til grundvands- og drikkevandsinteresser for den nuværende og fremtidige drikkevandsforsyning. Baggrunden er, at byudvikling potentielt kan true grundvandet ved kemisk påvirkning fra naturligt forekommende og miljøfremmede stoffer fra f.eks. virksomheder, befæstede arealer mm. samt ved kvantitativ påvirkning, hvis der ikke dannes nok grundvand ved f.eks. høj befæstelsesgrad.

Læs Grundvandsredegørelse 2018 her

Plan for vandforsyning til brandslukning

Plan for vandforsyning til brandslukning i Odsherred kommune blev udarbejdet i 2015 af Odsherred Beredskab og Odsherred Kommune.

Her fem år senere er Odsherred Brandvæsen blevet en del af Vestsjællands Brandvæsen, som i efteråret 2019 ville igangsætte arbejdet med en ny plan. Grundet fratrædelse af beredskabsdirektøren i august 2019 blev arbejdet stoppet.

På VIO bestyrelsesmødet 26. februar 2020 blev det besluttet at invitere ledelsen af Brandvæsenet til en drøftelse om en ny plan for arbejdet, herunder hvordan og hvornår vandværkerne inddrages.

Læs Plan for vandforsyning til brandslukning her

Siden er senest redigeret den 1. marts 2023.